สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ สมมาตร พรหมพุฒ
Sommart Promput
หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
Manassanan Bunplanwong
อาจารย์ ทรงวุฒิ บุญส่ง
Songwut Boonsong
อาจารย์ มีนนภา รักษ์หิรัญ
Meennapa Rukhiran