สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Computer Science)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

wrapkit

แผนการเรียนหลักสูตร 4 ปี (รับ ม.6 และ ปวช)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การพัฒนาบุคลิกภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ดิสครีต
หลักการพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
ค่าใช้จ่าย
15,600 12,700
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงสร้างข้อมูล
หลักสถิติ ปัญญาประดิษฐ์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
ระบบสารสนเทศในองค์กร ทฤษฎีการคำนวณ
วิชาเลือก วิชาเลือก
ค่าใช้จ่าย
12,700 12,700
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มภาษา)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิก 1
การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเลือก วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
ค่าใช้จ่าย
12,700 12,700
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
สหกิจศึกษา ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
ค่าใช้จ่าย
8,500 12,700

แผนการเรียนหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (รับ ปวส.)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การพัฒนาบุคลิกภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ดิสครีต
หลักการพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
ค่าใช้จ่าย
15,600 12,700
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงสร้างข้อมูล
หลักสถิติ ปัญญาประดิษฐ์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
ระบบสารสนเทศในองค์กร ทฤษฎีการคำนวณ
วิชาเลือก วิชาเลือก
ค่าใช้จ่าย
12,700 12,700