สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาชีพที่รองรับ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาโปรแกรม
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ฝ่ายสนับสนุนด้านไอที
นักทดสอบระบบ
wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล


เน้นพื้นฐานเป็นสำคัญ

มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม การออกแบบวิเคราะห์ระบบ รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

สามารถปฏิบัติและพัฒนาระบบต่างๆไปจนถึงออกแบบและทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

เรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่

ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และออกแบบระบบเครือข่ายได้อย่างมืออาชีพ

ก้าวทันเทคโนโลยี

นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัตโมมัติมาใช้ในการพัฒนาระบบขั้นสูง

ภาพบรรยากาศสาขา

สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและศักยภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยี 4.0 ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เน้นความเข้าใจพื้นฐาน เพื่ออุตสาหกรรมภาคตะวันออก

wrpkit
wrpkit
wrpkit
wrpkit
wrpkit
wrpkit
wrpkit
wrpkit
เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย